no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)
pro
آبان ۲, ۱۳۹۶
۶,۰۰۰ تومان
0 فروش
۶,۰۰۰ تومان – خرید

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)


ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

 

 

 

معرفی آزمون

آزمون آمادگی روانی اوتاوا )OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی میسنجد. این پرسشنامه در سال ۱۹۹۲ بهوسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال ۱۹۹۳ به وسیله بوتا اعتباریابی شد. دوراند- بوش، سالمال و گریندمرز )۲۰۰۱( نسخه سوم این ابزار را تدوین و تنظیم نموده و اعتباریابی و پایایی سنجی

کردند. پرسشنامه شامل ۴۸ سؤال است که ۱۲ مهارت روانی را در مقیاس ۷ ارزشی لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق مورد

بررسی قرار میدهد.

 

مفاهیم و خرده مقیاسها

این پرسشنامه ۱۲ مهارت روانی (هر ۴ سؤال یکی از مهارتهای روانی ) را میسنجد. مهارتهای روانی که مورد بررسی قرار میگیرد.  شامل مهارتهای پایه (شامل خردهمقیاسهای هدفگزینی، اعتمادبه نفس و تعهد)، مهارتهای روانتنی ( شامل خرده مقیاسهای واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی و نیروبخشی)، مهارتهای شناختی(شامل خردهمقیاسهای تمرکز، تمرکز مجدد،تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرحریزی مسابقه)است

ویژگیهای پرسشنامه:

خرده مقیاس:دارد

پایایی وروایی:دارد

منبع:دارد

نمره گزاری وتفسیر:دارد

نوع فایل:ورد وقابل ویرایش می باشدموضوعات :
ads

دیدگاه ها