no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست
pro
آبان ۱۲, ۱۳۹۶
۳۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست


بررسی مطالعات معماری یتیم خانه کودکان بی سرپرست

 

تعدادت صفحات: ۹۵ صفحه
 

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

این پروژه در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد

 

 

فصل اول

شناخت موضوع: تعریف واژه ها،تاریخچه کودکان  بی سرپرست،تعلیم و تربیت،انواع خانواده،روشهای نگهداری ………………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۱-   تعریف واژه ها  ……………………………………………………………………………………………………….2

۱-۱-۱  کودک ………………………………………………………………………………………………………………..۲

  1. کودک بی سرپرست  ……………………………………………………………………………………………..2
  2. خانواده …………………………………………………………………………………………………………………۲

خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲

  1. یتیم  ……………………………………………………………………………………………………………………..2
  2. فرزند شبانه روزی ……………………………………………………………………………………………………۳
  3. مراقبت و پرورش …………………………………………………………………………………………………….۳
  4. مربی یا مادریار ………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-۸ شیرخوارگاه …………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۱-۹  شبانه روزی …………………………………………………………………………………………………………..۳

 1-2   تار یخچه از کودکان بی سرپرست  ………………………………………………………………………………..3

۱-۲-۱  پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان …………………………………………………۳

۱-۲-۲  پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران ………………………………………………….۴

۱-۳   حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام ………………………………………………………………………..۵

۱-۴  چگونگی سرپرستی ایتام ………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵  تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-۱ مفهوم تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-۲   نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت ……………………………………………………………………………۸

۱-۵-۳  تعلیم و تربیت در اسلام ……………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۴  تعلیم و تربیت جدید ………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۵-۵  آموزش و تربیت کودک …………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶   پدیده بی سرپرستی و عوامل آن …………………………………………………………………………………..۱۲

انگیزه و دلایل سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………..۱۲

۱-۶-۱ عوامل طبیعی ………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۶-۲  عوامل غیر طبیعی ……………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۷  مشکلات کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………………………۱۴

۱-۷-۱  مشکلات هویتی- شخصیتی ……………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۷-۲  مشکلات اجتماعی …………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۷-۳    مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی ………………………………………………………………………۱۵

اقامت کودک در این مراکز در سه مرحله صورت می گیرد ……………………………………………………..۱۵

۱-۷-۴ سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی ………………………………………………..۱۵

۱-۸  روشهای نگهداری وسرپرستی کودکان درایران ………………………………………………………………۱۵

۱-۸-۱  فرزند خواندگی …………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۸-۲  امین موقت ……………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۸-۳  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۱-۸-۴  مراکز نگهداری گروهی ………………………………………………………………………………………….۱۶

۱-۹   مقا یسه عملکرد خانه و پرورشگاه ………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۹-۱   عملکرد خانه و پرورشگاه ……………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۹-۲  ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه ……………………………………………………….۱۷

۱-۱۰   واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست ……………………………………………………………………۱۸

۱-۱۰-۱   شیرخوارگاه ………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۱۰-۲   شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی ……………………………………………………………………..۱۹

۱-۱۰-۳  شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی ……………………………………………………………..۱۹

۱-۱۱   خانواده و نقش های مختلف آن …………………………………………………………………………………۱۹

۱-۱۲۲   انواع خانواده ……………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۱۲-۱   خانواده هسته ای …………………………………………………………………………………………………۲۰

تفاوت در ابعاد ………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۱۲-۲   خانواده گسترده ………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۱۲-۳   خانواده روستایی و عشایری ………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۱۳   کارکردهای خانواده ……………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۱۴ مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست …………………………۲۲

۱-۱۵ فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها ……………………………………………………………۲۳

۱-۱۵- ۱  تأثیر قصه در کودکان ………………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۱۵-۲   نقش آواز خوانی و ترانه محلی ……………………………………………………………………………..۲۴

۱-۱۵-۳    نقاشی کودکان ………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۱۵-۴   زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی ………………………………………………………..۲۶

۱-۱۶  معرفی رو شهای موجود جهانی ………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۱۶-۱  دهکده های SOS ……………………………………………………………………………………………….26

۱-۱۶-۲  Residential care unite ……………………………………………………………………………….27

۱-۱۶-۳    شبه خانواده های بزرگ ………………………………………………………………………………………۲۸

۱-۱۶-۴   House parent……………………………………………………………………………………………..28

۱-۱۷  انواع روشهای مراقبتی ………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۱۷-۱  روشهای مراقبتی رایج در دنیا …………………………………………………………………………………۲۹

۱-۱۷-۱-۱  خانواده های فاستر ……………………………………………………………………………………………۲۹

به سه روش این کودکان به خانواده ها سپرده می شوند …………………………………………………………….۲۹

۱-۱۷-۱-۲  شبه خانواده …………………………………………………………………………………………………….۳۰

۱-۱۷-۱-۳  فرزند خواندگی ………………………………………………………………………………………………۳۰

۱-۱۸  روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران …………………………………………………………………۳۰

۱-۱۸-۱  پرورشگاه های وابسته به شهرداری …………………………………………………………………………۳۰

۱-۱۸-۲  جمعیت خیریه فرح پهلوی ……………………………………………………………………………………۳۰

۱-۱۸-۳  انجمن های حمایت از کودکان …………………………………………………………………………….۳۰

۱-۱۸-۴  تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب …………………………………………..۳۱

۱-۱۸-۵   سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از ……………۳۱

۱-۱۹  نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..۳۲

فصل  دوم

مطالعات تطبیقی ………………………………………………………………………………………………………………۳۴

بررسی مصادیق داخلی و خرجی ………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱ بررسی نمونه های موجود در جهان و مقایسه نقاط ضعف و قوت آنها …………………………………۳۴

۲-۱-۱  دهکده SOS آکابا در اردن …………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۲  پرورشگاه باتملی …………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱-۳   امید دختران و پسران …………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱-۴  خانه کودکان استون ………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱-۴-۱   اقامتگاه ها ………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱-۴-۲  خانه گروهی …………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۱-۴-۳   بخش خدمات درمانی ……………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱-۵   شیرخوارگاه ANGELE  ……………………………………………………………………………………….38

۲-۲   نمونه های فعلی در ایران ……………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۱  شیرخوارگاه آمنه …………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱-۱  اداری ……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۲   قرنطینه …………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۳   بخش زرد ……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱-۴   زرد پایین ………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱-۵   زرد بالا …………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱-۶  آبی …………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۱-۷  بخش قهوه ای ……………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۳  شبانه روزی شهید قدوسی ……………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۳-۱  بخش خوابگاهی ……………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۴  شبانه روزی بوشهر………………………………………………………………………………………………………۴۲

فصل سوم

معرفی فضاهای تشکیل دهنده و ارائه برنامه ی فیزیکی ………………………………………………………………۴۳

۳-۱ جمعیت و سن مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۱-۱ سن مخاطب پروژه ………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۱-۱-۱ دلایل انتخاب سنین مخاطب ………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۱-۲ جمعیت مخاطب پروژه ……………………………………………………………………………………………..۴۴    

    3-1-2-1 دلایل انتخاب جمعیت مخاطبین پروژه ……………………………………………………………………..۴۴

۳-۲   ضوابط بالا دست و استاندارد فضای معماری …………………………………………………………………..۴۴

 3-2-1  فضاهای مطلوب و مناسب کودکان …………………………………………………………………………..۴۴

۳-۲-۱-۱   فضاهای جذاب کودکان …………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۲-۲  فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی …………………………………………………………………۴۸

۳-۲-۲-۱  فضاهای اصلی عبارتند از …………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۲-۲-۱-۱   ورودی ……………………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۲-۲-۱-۲   فضای انتظار  ………………………………………………………………………………………………..49

۳-۲-۲-۱-۳  فضای اداری …………………………………………………………………………………………………۴۹

۳-۲-۲-۱-۴  فضای پذیرش ……………………………………………………………………………………………….۵۰

۳-۲-۲-۲  بخش های کودکان ……………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۲-۲-۲-۱  بخش شیرخوار ……………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۲-۲-۲-۲  بخش نوپا …………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۲-۲-۲-۳  بخش نوباوه ………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۲-۳   فضاهای بهداشتی ………………………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۲-۴   فضاهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۲-۵-۱   آشپزخانه …………………………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲-۵-۲   انبار ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۲-۵-۳  موتورخانه ………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۳  برنامه فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۳-۱  فضاها ………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۳-۱-۱   فضاهای خصوصی ……………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۳-۱-۲  فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۳-۱-۳  فضاهای روباز …………………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۳-۱-۴  فضاهای جنبی و خدماتی …………………………………………………………………………………….۵۶

بررسی ضوابط و استانداردهای فضاهای تشکیل دهنده ……………………………………………………………..۶۰

۳-۴   کیفیت فضاها …………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۵  قواعد و معیارها …………………………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۵-۱  ابعاد جسمانی کودکان ……………………………………………………………………………………………۶۲

۳-۷   اصول مکان یابی و شرایط محیطی ……………………………………………………………………………….۶۳

ویژگی های مکان استقرار مهد کودک از ۲ جنبه بررسی می شود ………………………………………………۶۴

۳-۷-۱  توپوگرافی ……………………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۷-۲  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۸  فضای بازی ………………………………………………………………………………………………………………۶۴

۳-۹   رنگ در فضای زندگی کودک …………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۹-۱   تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان ……………………………………………………………………….۶۵

۳-۱۰  روش های کنترل صدا ………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۱۰-۱  کنترل سر و صدای داخل ساختمان ………………………………………………………………………….۶۶

۳-۱۱  شرایط دمایی و هوایی مناسب …………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۱۲  تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۱۳ اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان …………………………………………………………………………..۶۸

۳-۱۴   بازی و زمین بازی کودکان ……………………………………………………………………………………….۷۰

۳-۱۴-۱  تأمین ایمنی کودکان در زمین های بازی …………………………………………………………………..۷۳

۳-۱۵  استاندارد ابزارهای بازی …………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۱۲  گیاهان متناسب با محیط های بازی کودکان …………………………………………………………………۸۰

فصل چهارم

شناخت بستر طرح  در سطح کلان (ویژه گیهای اقلیمی و معماری سقز)

و خرد (تجزیه و تحلیل سایت) …………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۱  استان کردستان ………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۱-۱ موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز ………………………………………………………………………………۸۴

۴-۱-۲ موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۱-۳  برسی جمعیت شهرستان سقز …………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۱-۴  آب وهوای شهرستان سقز……………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۱-۵  شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………۸۹

۴-۱-۶  دما …………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۱-۷  فشار هوا و رطوبت ……………………………………………………………………………………………….۹۱

۵-۱-۸  باد ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۱-۹ آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………………………….۹۳

 4-1-10  طرح های مورد نیاز اجرا ……………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲  شناخت و تحلیل سایت مورد نظر …………………………………………………………………………………۹۵

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها