no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود عملیاتی وجریان نقدی آتی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود عملیاتی وجریان نقدی آتی
pro
شهریور ۲۵, ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود عملیاتی وجریان نقدی آتی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود عملیاتی وجریان نقدی آتی

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۴۳ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

 

فصل دوم:مبانی نظری وبیشینه تحقیق

 

۱-۲ ( مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. …………. ………………. .. ۸……….

۲-۲ ( سود عملیاتی:…………………………………………………………………………… ………… ………………. …………………… ۸

۱-۲-۲ ( سود مستمروغیرمستمر/ عملیاتی وغیر عملیاتی:………………………………………………….. ……………………………………. ۸

۲-۲-۲ ( ازشاخص های ارزیابی شرکتهای برتر ایرانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد……………. ………………………. ۹

الف(شاخص نسبت جریان وجه نقد ناشی از عملیات به فروش…………………………………………….. ……………………… ۹

ب(شاخص نسبت حریان وجوه نقد ناشی از عملیات به سود عملیاتی……………………………… ……………………………. ۹

۳-۲-۲ ( سود عملیاتی وسودآوری…………………………………………………………………………………………. …… ……………………… ۹

۳-۲ ( وجه نقد ناشی از عملیات…………………………………………………………. ………………………………………….. . ۱۱………

۱-۳-۲ ( نحوه ارائه جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی………………………………………….. ……………………….. ۱۱

۲-۳-۲ (شکل و محتوی صورت جریان های نقدی جریان های ورودی…………………………………… …………………… ۱۲

۳-۳-۲ ( گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی……………………………………………………… ……………………….. ۱۳

۴-۳-۲ ( جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………….. ………………………………….. ۱۴

۵-۳-۲ ( مفاهیم جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. ………………………………… ۱۵

الف(جریان نقدی حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………………………………. …………………………. ۱۵

ب(جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ۱۵

ج(جریان نقدی سرمایه………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ۱۶

۶-۳-۲ ( روشهای محاسبه جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………… ……………………… ۱۶…..

۷-۳-۲ ( مدیریت جریان های نقدی حاصل از عملیات………………………………………………………………… ……………………….. ۱۷

۴-۲ ( جریانات نقدی آتی وتجزیه وتحلیل آن…………………………………………………….. ………………….. …………………………. ۲۱

۱-۴-۲ ( اهمیت پیش بینی جریان وجوه نقد……………………………………………………………. …………………….. ۲۱…………………….

۲-۴-۲ (پیش بینی وجه نقد در آینده……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۳-۴-۲ ( صورت جریان وجه نقد مطابق با بیانیه شماره ) ۲( رهنمودهای حسابداری ایران… …. ………………………….. ۲۳

۴-۴-۲ ( ویژگی های تأثیر گذار بر کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت….. ……….. ۲۵……………….

الف(تغییر پذیری فروش ها و سود های عملیاتی…………………………………………………………………….. …………………………….. ۲۵

ب(اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ۲۵

۵-۴-۲ ( اهداف صورت جریان های نقدی………………………………………………………………… …………………………………………. ۲۶

۶-۴-۲ ( استفاده کنندگان صورت جریان های نقدی………………………………………………………. ……………………………………… ۲۷

الف(استفاده کنندگان داخلی………………………………………………………………………. …………………….. ……………………………….. ۲۷

ب(استفاده کنندگان خارجی……………………………………………………………………………………. ………………………………………….. ۲۷

۷-۴-۲ (مقایسه سود و جریان های نقدی………………………………………. ……………………………………………………………………… ۲۸

۸-۴-۲ ( ارائه و پیش بینی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد……………………………………………………………………………….. ۲۹

۵-۲ ( رابطه سود عملیاتی وجریان وجه نقد ناشی از عملیات در پیش بینی جریانات نقدی آتی……………………………………… ۲۹

۶-۲ ( پیشینه پژوهش…………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. ۳۱

بیشینه داخلی………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ۳۱

بیشینه خارجی……………………………………………………………… ۳۱………………………………………………………… ………………..

۷-۲ ( خلاصه فصل……………………………………………………………………………………. …………………. ۳۴………………………

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سود عملیاتی وجریان نقدی آتی

 

 

 مقدمه:

 

امروزه سازمان های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تک عوامل تأثیر گذار بر توسعه آن

سازمان می پردازند. یکی از عواملی که می تواند تأثیر بسزایی در دستیابی به این اهداف داشته باشد، وجه نقد است و عدم

برنامه ریزی در رابطه با آن می تواند مشکلات عدیده ای را برای یک سازمان به وجود آورد. نه تنها آگاهی از وجه نقد و

میزان آن در هر سال برای یک سازمان مفید می باشد، بلکه پیش بینی آن نیز میتواند به برنامه ریزی صحیح در ارتباط با

منابع و مصارف سازمان در سالهای آتی منجر شود. در حقیقت بنگاهی موفق تر است که نیاز به منابع خود را از زمان حال

) پیش بینی کرده و در جهت تامین آن گام بردارد. ) ثقفی وفدائی، ۱۹۳۴

اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق

جریانهای نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند است. تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی

اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی به کار می برند.

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شوند و رابطه

) بین فعالیتهای واحدهای تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد. ) امینی،محمدی وافلاطونی ، ۱۹۳۳

 

  سود عملیاتی:

 

۱ ۲ ۲ ( سود مستمروغیرمستمر/ عملیاتی وغیر عملیاتی: – –

مدافعان مفهوم سود عملکرد جاری،اغلب ادعا میکنندکه اجزای مستمرعملیات جاری معمولا به عنوان اقلام عملیاتی

وآن قسمت ازاجزای بی قاعده وغیرقابل پیش بینی به عنوان اقلام غیر عملیاتی تعریف می شوند.

اما این تعریف لزوما صحیح نیست.اقلام زیادی ممکن است ماهیتا عملیاتی بوده ولی لزوما قابل تکرار نباشند.ضرورت

پرداخت مبالغ اضافه کاری درمقطع نیاز مبرم وتحصیل مواد خام تحت شرایط بسیار مساعد، هردو رویداد عملیاتی هستند

اما ممکن است غیرمستمر باشند، برعکس برخی رویدادهای غیرعملیاتی هستند که در طبیعت تکرارشدنی هستند، سیل های

۹ سالانه غیرقابل اجتناب درنواحی خطرناک ،گرچه ممکن است نوعا در هزینه های غیر عملیاتی تاثیربگذارند لکن آنها در

طبیعت تکرارشدنی هستند )بلکوئی ۴ .)۱۳۳۳ ،

یک رقم سود خالص برمبنای رویدادهای مستمرمعمولا برای سرمایه گذاران درپیش بینی سود آتی وجریان سود سهام

سودمندتراست. بنابراین رویدادهای غیرعملیاتی مستمر درست به همان اندازه رویدادهای عملیاتی مستمر دارای اهمیت

هستند.

فرق گذاشتن بین "عملیاتی وغیر عملیاتی"بیشتربرای اندازه گیری کارآیی مدیریت سودمند است. این قاعده ازاین

.) فرض ناشی می شود که علی القاعده رویدادهای عملیاتی قابل کنترل تر هستند تا رویدادهای غیرعملیاتی) اکبری ، ۱۹۱۳

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها