no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی
pro
نوامبر 10, 2017
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی


پرسشنامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵)

 

سازنده ابزار:   ابوالقاسمی و همکاران ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ملاکی دارد- اصلی

پایایی:    بازآزمون و دونیم کردن دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    ابوالقاسمی (۱۳۷۴) و اسدی مقدم (۱۳۷۵) ،نجاریان و شکرکن (۱۳۷۵)

نوع فایل:    word

پرسشنامه اضطراب امتحان TAI( ابوالقاسمی همکاران، ۱۳۷۵ ص۷۴-۶۱ ) مشتمل بر ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه­ای ( هرگز=۰ ، به ندرت=۱ ، گاهی اوقات=۲ و اغلب اوقات=۳ ) به آن پاسخ می­گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است. هر چه فرد نمره بالاتری کسب کند، نشان­دهنده اضطراب بیشتری است. پژوهشگران ضمن توضیح کامل مراحل ساخت و اعتباریابی این مقیاس ، میزان همسانی درونی، روایی باز آزمایی و اعتبار این مقیاس را به صورت زیر بیان می­کنند:

همسانی درونی: برای سنجش همسانی درونی TAI از ضریب آلفای کرونباخ ( کرونباخ، ۱۹۷۰، Spss/pc، ۱۹۹۲) استفاده شد. براساس نتایج حاصله ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۹۴/۰ ، ۹۵/۰ ، ۹۲/۰ ) می­باشد.

روایی بازآزمایی: برای سنجش روایی مقیاس TAI، این آزمون مجدداَ پس از چهار هفته تا شش هفته به ۹۰ آزمودنی در پسر و ۹۰ آزمودنی دختر که در مراحل اول شرکت داشتند، داده شد. میانگین و انحراف معیار نمره کل آزمودنی­ها، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر در مقیاس TAIدر مرحله باز آزمایی به ترتیب :

۲۴/۳۴= Y ( 26/17 = SD ) ، ۲۸/۳۲= X ( 8/15 = SD) و ۲/۳۶= X ( 44/19 = SD ) می­باشد. ضرایب همبستگی بین نمره­های آزمودنی­ها در دو نوبت یعنی آزمون و آزمون مجدد برای کل آزمودنی­ها ، آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر به ترتیب (۷۷/۰ = r ) ، ( ۸۸/۰ = r  ) و ( ۶۷/۰ = r ) می­باشد که رضایت بخش است.موضوعات :
ads

دیدگاه ها