no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی
pro
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی


پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز وهمکاران(۱۹۹۲)

 

 پایایی و روایی: دارد (فارسی)

 مولفه: دارد ۱۰مولفه (سوالات مرتبط مشخص نشده است)

 نوع فایل:(word)

 تعداد صفحات: ۱۸

 منبع: دارد

 تفسیر و نمره گذاری: دارد

 

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

 

با تأکید بر نظریه الیس در زمینه درمان عقالنی- برانگیزنده، جونز و همکارانش )۱۹۹۲( تالش نمودند تا اقدامات دقیقی را برای شناسایی باورهای غیرمنطقی انجام دهند و از فعالیت های روانسنجی، استفاده های فراوانی به عمل آوردند. جونز و همکارانش برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ پرسشنامه موردنظر خود را منتشر کردند و معتقد بودند که پرسشنامه طراحی شده به وسیله آنان میتواند باورهای غیرمنطقی را به گونه دقیق شناسایی کرده و آنها را تعیین نماید.

 

 

 

 

این پرسشنامه دارای ۱۰۰ سؤال بوده و از طریق این سؤاالت، ۱۰ خردهمقیاس را بررسی مینماید. هر ۱۰ سؤال پرسشنامه معرف یک خردهمقیاس میباشد. این خردهمقیاسها عبارتند از:

 

۱- نیاز به تأیید دیگران

۲- انتظار باال از خود

تمایل به سرزنش

واکنش نسبت به ناکامی

بی مسئولیتی هیجانی

نگرانی زیاد توأم با اضطراب

اجتناب از مشکل

وابستگی

درماندگی نسبت به تغییر

۱۰- کمالگرایی

این پرسشنامه جهت استخراج باورهای غیرمنطقی افراد مورد استفاده قرار میگیرد و در تمامی زمینههای پژوهشی و مشاورهای کاربرد دارد.

 

 

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها