no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان
pro
آبان ۵, ۱۳۹۶
۶,۰۰۰ تومان
1 فروش
۶,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان


پرسشنامه محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان

 

مشخصات پرسشنامه

پایایی:دارد

روایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر:دارد

نوع فایل:ورد وقابل ویرایش می باشد

 

توضیحات داخل متن

در این تحقیق از پرسشنامه  استاندارد ( که برخی از سوالات دارای حالت مقایسه ای بین سه برند مورد بررسی در تحقیق را ایفا نموده اند ) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می‌گردد. پرسشنامه های این پژوهش شامل ۲۸ سوال با مقیاس‌های اسمی و ترتیبی است . جدول ۳-۱ تعداد سوالات و مقیاس های پرسشنامه را نشان می دهد:

 

جدول ۳-۱ متغیرها،عوامل وارزش عوامل در پرسشنامه

متغیر

نوع متغیر

تعداد سوالات

شماره سوالات

ارزش معیارها

مقیاس

سوالات جمعیت شناختی

جمعیت شناختی

۷

۱-۷

گزینه بندی

اسمی و ترتیبی

تنوع طلبی

کلیدی- مستقل

۷

۸-۱۴

لیکرت

ترتیبی

تصویر برند

کلیدی- مستقل

۳

۱۵-۱۷

لیکرت

ترتیبی

انعکاس خود اجتماعی توسط برند

کلیدی- مستقل

۳

۱۸-۲۰

لیکرت

ترتیبی

تبلیغات دهان به دهان

کلیدی- مستقل

۳

۲۱-۲۳

لیکرت

ترتیبی

محبوبیت برند

کلیدی- مستقل

۵

۲۴-۲۸

لیکرت

ترتیبی

 

 

۳-۶-۱- روایی ابزار  گردآوری اطلاعات

منظور از روایی یک پرسشنامه، میزان دقت شاخص‌ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده‌اند ( ساروخانی، ۱۳۸۷ : ۲۸۶). برای بدست آوردن اعتبار یک پرسشنامه روش‌های مختلفی وجود دارد . جهت اندازه گیری روایی پرسشنامه در این پژوهش از روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. به این معنا که سوالات پرسشنامه این پژوهش قبل از توزیع نهایی در میان نمونه آماری،  در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفته است و این اساتید با بررسی تعداد کافی پرسش‌های مناسب و مرتبط برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در این پژوهش جهت روایی محتوایی، و بررسی این مساله که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازه گیری مفهوم مورد نظر در این پژوهش –  بررسی عوامل موثر بر محبوبیت برند و تبلیغات دهان به دهان در بیسکوییتهای ایرانی – را دارند. جهت روایی صوری، ایرادهای وارده به سوالات از هر دو حیث  مشخص شده است و پس از برطرف نمودن این ایرادها در پرسشنامه توسط پژوهشگر، روایی صوری و محتوایی سوالات مورد تایید این اساتید قرار گرفته است.

 

۳-۶-۲-پایایی ابزار گردآوری اطلاعات

پایایی پرسشنامه که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز یاد می شود، عبارت است از اینکه اگر اندازه گیری که برای سنجش شاخص یا صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود ( سرمد و دیگران، ۱۳۸۹) . در این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی استفاده شده است. این ضریب با استفاده از نرم افزار SPSS 19 محاسبه شده  و برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون‌هایی که ویژگی‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند، بکار می‌رود ( خاکی، ۱۳۸۷) . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس امتیازهای هر زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه ( یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زیر ضریب آلفا  محاسبه می شود ( دلاور و دیگران، ۱۳۸۷):موضوعات :
ads

دیدگاه ها