خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     معرفی و کاربرد این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و ۳۵ سوال دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

porseshnamah

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه یک ابزار ۱۹ سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

porseshnamah

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     نمره پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس به دو روش خام و نسبی انجام می گیرد. انتخاب اینکه کدام روش نمره more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه روحیه معلمان

porseshnamah

پرسشنامه روحیه معلمان   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل مذکور توسط میرکمالی (۱۳۷۷) به ده عامل تجزیه  شده و سوالات پرسشنامه روحیه بر آن اساس تدوین شده more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه مقیاس عشق

porseshnamah

پرسشنامه مقیاس عشق   توضیحات پرسشنامه: روایی:دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن[۱] تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن more »

ادامه نوشته »

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

porseshnamah

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)   (توضیحات کامل در داخل فایل)    نوع فایل: (word) مولفه: دارد  تعداد صفحات:   ۴ تعداد گویه:   ۱۴  تفسیر و نمره گذاری: دارد  پایایی و روایی: دارد  منبع: دارد این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)

porseshnamah

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (۲۰۱۱) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

porseshnamah

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  OCB   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

porseshnamah

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن   توضیحات :   نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد. در هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در more »

ادامه نوشته »

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

porseshnamah

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این more »

ادامه نوشته »