خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

porseshnamah

ابزار سنجش مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)       معرفی آزمون آزمون آمادگی روانی اوتاوا )OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی میسنجد. این پرسشنامه در سال ۱۹۹۲ بهوسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال more »

ادامه نوشته »